l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Egzamin mistrzowski wymagane dokumenty do egzaminu
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
przebieg egzaminu
warunki dopuszczenia do egzaminu
oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu
wymagane dokumenty do egzaminu
zaświadczenie o zatrudnieniu
pytania egzaminacyjne mistrz
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego: 

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - pobierz wniosek.
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  5. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)
  6. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  7. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty.

Uwaga! W przypadku składania dokumentów do egzaminu w zawodzie drukarznależy załączyć pisemną zgodę pracodawcy na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu w zakładzie pracy, w którym kandydat jest zatrudniony.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech.

 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.