l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy refundacja
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
cel i specyfika nauki zawodu
warunki zatrudniania młodocianego
umowa o pracę
zawarcie umowy
rozwiązanie umowy
okres nauki zawodu i przyuczenia
wynagrodzenie ucznia
czas pracy pracownika młodocianego
urlopy
dofinansowanie
refundacja
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Refundacja

Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń  odbywa się na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz.518 z późn. zm.).

Pracodawca zamierzający zatrudnić młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zamierza zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  2. pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej "centrum edukacji", właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawarcie umowy, w terminie do dnia 30 listopada.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zostałaby zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodocianego.

Właściwa OHP w terminie 30 dni od dnia złożenia w centrum edukacji kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy.

W przypadku dostarczenia przez pracodawcę kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi na czas nieokreślony w wyznaczonym terminie i wniosku o zawarcie umowy, OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r.

 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.