l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy dofinansowanie
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
cel i specyfika nauki zawodu
warunki zatrudniania młodocianego
umowa o pracę
zawarcie umowy
rozwiązanie umowy
okres nauki zawodu i przyuczenia
wynagrodzenie ucznia
czas pracy pracownika młodocianego
urlopy
dofinansowanie
refundacja
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Dofinansowanie

Od stycznia 2004 r. pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego mogą korzystać z prawa do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia – art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, którzy spełnili warunki określone w w/w ustawie i przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Z art. 70b ustawy o systemie oświaty wynika, iż decyzję o przyznaniu dofinansowania  - w trybie decyzji administracyjnej – podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego. 

Ustawa o systemie oświaty w art. 70b ust.2, ustala wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, które wynosi:

  • w przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania , wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik ten  ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć kopie:

  1. dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w/w ustawy
  2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.

Ze względu na zmianę źródła finansowania wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia, które zmieniło się z dotacji celowej z budżetu państwa na Fundusz Pracy, środki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie ze zmianą z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustawy o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, art. 70b, ust.11 z późn. zm.), dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str.5).

 

 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.