l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarcie umowy
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
cel i specyfika nauki zawodu
warunki zatrudniania młodocianego
umowa o pracę
zawarcie umowy
rozwiązanie umowy
okres nauki zawodu i przyuczenia
wynagrodzenie ucznia
czas pracy pracownika młodocianego
urlopy
dofinansowanie
refundacja
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Zawarcie umowy

Umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy podpisują: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany pracownik i jego prawny opiekun. Umowy z młodocianymi  dokształcającymi się w szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół. W przypadku, gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.
Wszechstronnej pomocy zakładom szkolącym w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, udzielają organizacje rzemiosła.


Pracodawca zobowiązany jest:

  • przeszkolić młodocianego w zakresie BHP przed przystąpieniem do pracy (szkolenia dokonuje uprawniona osoba),
  • zgłosić zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na zamieszkiwanie  młodocianego oraz do szkoły zasadniczej, o ile młodociany dokształca się w systemie szkolnym.
  • zgłosić młodocianego do ZUS,
     

Pracodawca zamierzający ubiegać się o refundację wypłacanych wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne występuje z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację do właściwej jednostki Ochotniczych Hufców Pracy przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Powyższy wniosek może złożyć również w imieniu pracodawcy organizacja go reprezentująca.  


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.