l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Mistrz szkolący uprawnienia do szkolenia młodocianych
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
uprawnienia do szkolenia młodocianych
prawa i obowiązki mistrza szkolącego
programy nauczania
podstawy programowe kształcenia w zawodach
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Uprawnienia do szkolenia młodocianych pracowników

 Pracodawca lub wyznaczony przez pracodawcę pracownik, który chce szkolić pracowników młodocianych, musi posiadać uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać w/w przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:
  •  świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  •  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum  profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu, lub

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
    

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.