l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Uczeń egzamin czeladniczy
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
nauka zawodu
wybrane zawody szkolne
informacje o praktycznej nauce zawodu
konkursy i turnieje
prawa i obowiązki ucznia
przedłużenie / skrócenie umowy
egzamin czeladniczy
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Egzamin czeladniczy
 

Nauka zawodu u pracodawcy - rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1117).

W przypadku osób, które ukończyły naukę zawodu wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego należy złożyć w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik lub cech sprawujący z upoważnienia  izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego. Wnioski powinny zostać złożone 2 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu, a w przypadku gdy dokształcanie teoretyczne realizowane było w szkole  - po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
  • Formularz do wystawienia faktury VAT,
  • Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego,
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu,
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu),
  • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu czeladniczego jest złożenie kopii dokumentów potwierdzających spełnienia warunków dopuszczających do egzaminu, oraz przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez WIR w Poznaniu lub cech, jeśli dokumenty składane są w siedzibie cechu.

 Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat egzaminu czeladniczego w dziale egzaminy - egzamin czeladniczy.
 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.