l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Uczeń prawa i obowiązki ucznia
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
nauka zawodu
wybrane zawody szkolne
informacje o praktycznej nauce zawodu
konkursy i turnieje
prawa i obowiązki ucznia
przedłużenie / skrócenie umowy
egzamin czeladniczy
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Prawa i obowiązki ucznia

Podstawowe prawa i obowiązki ucznia:

 • dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
 • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania teoretycznego,
 • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpić do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu,
 • młodocianemu przysługuje prawo do wynagrodzenie za pracę - wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
  • I rok nauki nie mniej niż 4 %
  • II rok nauki nie mniej niż 5%
  • III rok nauki nie mniej niż 6% 
 • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS),
 • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę,
 • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę,
 • młodocianemu przysługuje przerwa w pracy trwająca  nieprzerwanie 30 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny,
 • młodocianemu przysługuje prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę,
 • młodocianego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
 • przerwa w pracy młodocianego pracownika powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin,
 • młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w   wymiarze 12 dni roboczych(zaleca się udzielenie tego urlopu w czasie ferii zimowych),
 • z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych, jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat – wymiar urlopu wynosi 20 dni roboczych,
 • młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych,
 • młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym, jeżeli jest uczniem szkoły) 

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.