l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle ocenianie i klasyfikowanie uczniów młodocianych
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
zatrudnienie młodocianego pracownika
zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
uprawnienia do szkolenia
wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
prace wzbronione młodocianym
zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
ramowy plan nauczania
podwójny status prawny młodocianego pracownika
programy nauczania i podręczniki
ocenianie i klasyfikowanie uczniów młodocianych
organizacja roku szkolnego
egzamin sprawdzający
refundacja wynagrodzeń
dofinansowanie kosztów kształcenia
zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r.
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów-młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.).

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny kwalifikacyjne z zajęć praktycznych zorganizowanych poza szkołą w tym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą rzemieślnikiem - ustala instruktor praktycznej nauki zawodu (osoba posiadająca tzw. uprawnienia do szkolenia uczniów).


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.