l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
zatrudnienie młodocianego pracownika
zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
uprawnienia do szkolenia
wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
prace wzbronione młodocianym
zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
ramowy plan nauczania
podwójny status prawny młodocianego pracownika
programy nauczania i podręczniki
ocenianie i klasyfikowanie uczniów młodocianych
organizacja roku szkolnego
egzamin sprawdzający
refundacja wynagrodzeń
dofinansowanie kosztów kształcenia
zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r.
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle

Zawody szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(Dz. U. z 2012 r., poz. 7).

Nauka zawodu może odbywać się w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka u pracodawcy - rzemieślnika odbywa się w zawodach z klasyfikacji szkolnej, które odpowiadają danemu rodzajowi rzemiosła i w których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze.

Od 1 września 2012 r. czas trwania nauki w zawodach przewidzianych do kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych wynosi 3 lata (36 miesięcy). Pracodawca zobowiązany jest skierować młodocianego na dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej lub zorganizować dokształcanie w systemie pozaszkolnym pod warunkiem realizacji obowiązkowych zajęć z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego, wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).

Zawody pozaszkolne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. Nr 82 poz. 537 z późn. zm.).

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy zawiera zestawienie zawodów występujących na rynku pracy (w tym wszystkie zawody szkolne). Nauka zawodu u pracodawcy rzemieślnika może dotyczyć zawodu z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, który nie figuruje w klasyfikacji szkolnej, pod warunkiem jednak, że w zawodzie tym komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej przeprowadza egzamin czeladniczy.

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Uchwale Nr 5 z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04 (oraz uzupełnienie Uchwała z dnia 15 lipca 2004 r.) ustalił standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz do szkolenia w zawodach pozaszkolnych.


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.