l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
zatrudnienie młodocianego pracownika
zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
uprawnienia do szkolenia
wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
prace wzbronione młodocianym
zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
ramowy plan nauczania
podwójny status prawny młodocianego pracownika
programy nauczania i podręczniki
ocenianie i klasyfikowanie uczniów młodocianych
organizacja roku szkolnego
egzamin sprawdzający
refundacja wynagrodzeń
dofinansowanie kosztów kształcenia
zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r.
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.(Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z póź.zm.):

  • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców rzemieślników, sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech,
  • pracodawca rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego zrzesza się w cechu lub izbie rzemieślniczej.

Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak:NO-I-130/7/08 zmieniająca Uchwałę Nr 4 Zarządu ZRP z dnia 19 lutego 2002r. znak NO-I-130/02 w sprawie "Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych". 

Podstawowe cele nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych:

  • doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym,
  • zapewnienie optymalnych warunków dla młodocianych realizujących  przygotowanie zawodowe u pracodawców rzemieślników,
  • wspomaganie szkolących pracodawców rzemieślników w wypełnianiu obowiązków wynikających z faktu realizacji dodatkowych, obok gospodarczych, zadań oświatowych,
  • podnoszenie poziomu jakości szkolenia młodocianych w rzemiośle.

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle sprawowany jest przez organizacje samorządu rzemiosła, izby rzemieślnicze i cechy, w szczególności przez:

  • ocenę jakości szkolenia organizowanego u pracodawców rzemieślników polegającą na analizowaniu przez izbę rzemieślniczą wyników egzaminów czeladniczych kończących naukę zawodu młodocianych pracowników,
  • zabezpieczenie przez cechy we współpracy z izbami rzemieślniczymi w niezbędne materiały, informacje i doradztwo związane z realizacją procesu szkolenia praktycznego organizowanego u pracodawców rzemieślników, współdziałanie izb rzemieślniczych z właściwymi organami administracji państwowej i, cechów ze szkołami zawodowymi w zakresie planowania i organizowania, w formach szkolnego i pozaszkolnego, dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania u pracodawców rzemieślników, organizowania przez cech, we współpracy z izbą rzemieślniczą szkoleń dla rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, organizowania przez izbę rzemieślniczą szkoleń doskonalących dla przedstawicieli cechów upoważnionych do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych  u pracodawców rzemieślników.

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.