l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
zatrudnienie młodocianego pracownika
zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
uprawnienia do szkolenia
wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
prace wzbronione młodocianym
zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
ramowy plan nauczania
podwójny status prawny młodocianego pracownika
programy nauczania i podręczniki
ocenianie i klasyfikowanie uczniów młodocianych
organizacja roku szkolnego
egzamin sprawdzający
refundacja wynagrodzeń
dofinansowanie kosztów kształcenia
zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r.
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, z późn.zm.)  określa:

 •  formy   przygotowania    zawodowego    młodocianego    pracownika:    nauka    zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • obowiązek  posiadania   kwalifikacji   zawodowych   i  pedagogicznych warunkujących prowadzenie przygotowania zawodowego (instruktor praktycznej nauki zawodu),
 • obowiązek pracodawcy sporządzenia na piśmie  umowy o pracę  z młodocianym  i zawiadomienia przez rzemieślnika właściwej izby rzemieślniczej,
 • terminy zawierania umów o pracą w celu przygotowania zawodowego,
 • okres trwania nauki zawodu 36 miesięcy
 • nauka zawodu młodocianych odbywa się w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  (czas trwania nauki w zawodach szkolnych;  dwuletni i trzyletni cykl nauczania) oraz w zawodach z klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy,  w których izby rzemieślnicze   przeprowadzają egzaminy czeladnicze,
 • możliwości przedłużenia lub skrócenia okresu nauki młodocianego,
 • obowiązek realizacji przez pracodawcę programu; w zawodach szkolnych program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie, w zawodach pozaszkolnych - program będący podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika,
 • dopuszczalne formy dokształcania teoretycznego młodocianych; w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym,
 • rodzaje egzaminów kończących naukę zawodu - nauka zawodu u rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej,
 • postępowanie w przypadku przerwania  nauki zawodu i warunki jej dokończenia, w tym zaliczenie okresu odbytej nauki zawodu,
 • zasady organizowania przyuczenia do wykonywania określonej pracy: przyuczenie odbyte u pracodawcy rzemieślnika kończy się egzaminem sprawdzającym, składanym przed komisją egzaminacyjna izby rzemieślniczej (egzamin -według zasad ustalonych przez Związek Rzemiosła Polskiego).

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.